• Grundroste, Stützen, Distanzhülsen
  • Querbalken, Ladebalken, Traversen, Zwischenroste

Querbalken
Distanzstuetze
Adapter fuer Hohlwelle2
Distanzhuelsen
Adapter fuer Hohlwelle
Zwischenlage
Korb fuer Ringe
Drahtgewebe
Distanzring
Ladebalken